10. Sayı Çıktı!

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin onuncu sayısı (5/1) araştırmacıların ilgisine sunuldu. 2014 yılından itibaren altı ayda bir Türkçe ve İngilizce dillerinde uluslararası hakemli bir dergi olarak yayımlanan ve ESCI, ATLA, Philosopher’s Index, Erih Plus, Index Islamicus, ULAKBİM gibi birçok ulusal ve uluslararası indeks tarafınsan taranan Nazariyat’ın onuncu (5/1) sayısı dört makale, bir araştırma notu ve altı kitap değerlendirmesinden oluşuyor.

Sayının ilk makalesi Hümeyra Özturan'a ait olup, “Fârâbî ve İbn Sînâ’da Amelî Felsefe: Bir Mukayese” başlığını taşıyor. Hümeyra Özturan bu makalede, İslâm felsefesinin klasik çağının en fazla öne çıkan filozofları Fârâbî ve İbn Sînâ’nın amelî felsefe anlayışlarının bir mukayesesini yapıyor. Mukayesede her iki filozofun da amelî ilim tasniflerinin şeklî farkları ortaya konularak, bu farklılıkların amelî bilginin kaynağına dair temel bir düşünce ayrılığına dayanıp dayanmadığı sorgulanmaktadır.

Sayının ikinci makalesi Mehmet Bulğen'e ait olup, “Klasik Dönem Kelâmında Dilin Gücü” başlığını taşımaktadır. Bulğen bu makalede, kelâmcıların başta kozmolojik meseleler olmak üzere dili neden bu derece otorite olarak gördükleri sorusuna “dil, düşünce ve varlık ilişkisi” bağlamında cevap aramayı amaçlıyor. Bulğen'e göre belki de kelamcılar, çağlar boyunca süren bir tecrübe sonrasında oluşmuş, böylelikle belli bir düşünce tarzı ve dünya görüşünün taşıyıcısı haline gelmiş dil ekseninde bir düşünce sistemi inşa ederek İslâm dünyasını tercüme faaliyetleriyle etkisi altına almaya başlayan Yunan felsefesi ve mantığının karşısında durmayı amaçlamışlardı.

Derginin üçüncü makalesi Ömer Mahir Alper ve Yasin Apaydın'ın, "Kemalpaşazâde’nin Tecrîd Eleştirisi ve Yeniden İnşası Olarak Tecvîdü’t-Tecrîd: İnceleme ve Tenkitli Neşir" başlıklı çalışmasıdır. Bu makale, meşhur Osmanlı filozofu Kemalpaşazâde’nin genel olarak Tecrîd çalışmalarına odaklanmakta; özel olarak da onun Tecvîd eserinin incelenmesini ve eldeki mevcut nüshalara göre ilk defa tam bir tenkitli neşrini hedeflemektedir.

Sayının son makalesi Osman Demir ve Mehmet Arıkan'ın, “Noktaya Dokunmak: Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin Cüz’ün lâ yetecezze’ Risalesi’nin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi” başlığıyla okurlara sunuluyor. Bu makale 16. asır Osmanlı düşünürlerinden Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin İslam düşünce tarihindeki atomculuk tartışmaları açısından önem arz eden Risâle fi’l-cüz’ ellezi lâ yetecezzâ adlı risalesinin tahkikine,
tercümesine ve tahliline yer vermektedir.

Muhammed Yetim, Nazariyat’ın 10. sayısına “Tecrîdü’l-akâid Literatürünün Az Bilinen Muhaşşilerinden Nasîrüddin el-Hillî el-Kâşî’nin Hayatı, İlmî Silsilesi ve Eserleri” başlıklı araştırma notuyla katkıda bulunuyor.

Ayrıca Nazariyat’ın 10. sayısı, altı kitap değerlendirmesine yer veriyor. Ömer Türker, Yunus Cengiz'in Doğa ve Öznellik: Câhız’ın Ahlâk Düşüncesi adlı kitabını; Jari Kaukua, Margaret Cameron'ın editörlüğünü yaptığı Philosophy of Mind in the Early and High Middle Ages: The History of the Philosophy of Mind adlı eserini; Roxanne D. Marcotte, L. W. C. van Lit'in The World of Image in Islamic Philosophy: Ibn Sīnā, Suhrawardī, Shahrazūrī and Beyond isimli çalışmasını; Naser Dumairieh, Ahmad S. Dallah'ın Islam without Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought adlı kitabını; Emrah Şahin, Ali Erken'in America and the Making of Modern Turkey: Science, Culture, and Political Alliances isimli çalışmasını ve son olarak Ahmed Tahir Nur, Mustakim Arıcı'nın İnsan ve Toplum: Taşköprîzâde’nin Ahlâk ve Siyaset Düşüncesi, Mustakim Arıcı adlı eserini değerlendiriyor.

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne, İslam düşüncesinin muhtelif nazari geleneklerini ele alan çalışmalarınızı www.nazariyat.org aracılığıyla gönderebilirsiniz.