Makale

Kâdî Abdülcebbâr’ın Hıristiyan Kristolojisine Karşı Savunmacı Delilleri: Epistemolojik Argümantasyon Teorisi Açısından Eleştirel Bir Analiz

Özet

Bu makale, kelâm söyleminde modern argümantasyon teorilerinin kullanılması gerektiğini savunmaktadır. İslam geleneği kendi istidlâl teorilerine sahip olsa da modern terminoloji ve teoriler, yorumlayıcı anlayış ve eleştirel analize yardımcı olabilir. Bu makale, Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1025) Hıristiyanlığa karşı kelâm ve reddiye geleneklerindeki aklî yöntemleri kullandığı Tesbît’ine odaklanmaktadır. Yine, Kâdî Abdülcebbâr’ın Hıristiyanlıktaki “İsa’nın ilahî doğası” iddiasına karşı delillerini örneklerle tahlil etmektedir. Makale, tarihî kelâm metinlerinin istidlâlî açıdan incelenmesi gerektiğini; ayrıca delile dayalı kelâmın tarihini ve gelişimini anlamada hem analitik teorilerin hem de argümantasyon teorilerinin ne kadar önemli olduğunu tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Abdülcebbâr Kelâm Reddiye Argümantasyon Teorisi Hristiyan-Müslüman İlişkileri